Algemene voorwaarden Maaike Grauwmeijer h.o.d.n. Junctio
Versie 1.0/mrt 2019

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: Maaike Grauwmeijer handelend onder de naam Junctio, kvk nr.: 74381911, BTW ID NL001904102B48
Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon, die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van alle werkzaamheden, die in het kader van een mediation, training, advies, of coaching dienen te worden verricht. Indien twee of meer partijen verzoeken om werkzaamheden te verrichten, gelden zij beide, zowel tezamen als ieder afzonderlijk, als opdrachtgever.
Opdracht: alle werkzaamheden die opdrachtnemer voor opdrachtgever uitvoert in het kader van een mediation opdracht, coachopdracht, training of advies.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen Junctio en opdrachtgever. Zij worden geacht deel uit te maken van een mediationovereenkomst of een overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover dit schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is overeengekomen.
2.2. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst
3.1. Junctio zal de werkzaamheden waartoe opdracht is verstrekt naar beste inzicht en vermogen verrichten. De mediator/coach/trainer/adviseur heeft daarbij een inspanningsverplichting.
3.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de werkzaamheden dit verlangt, kan de mediator/coach/trainer/adviseur -na expliciete toestemming van opdrachtgever- bepaalde werkzaamheden laten verrichten door derden of derden bij de uitvoering van de mediation of andere werkzaamheden betrekken. De kosten van deze derden zullen ten laste van opdrachtgever worden gebracht.
3.3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat opdrachtnemer tijdig en volledig wordt voorzien van alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens. Opdrachtnemer heeft het recht de mediation/opdracht op te schorten tot het moment dat alle gegevens voorhanden zijn.

Artikel 4: Aansprakelijkheid
4.1. Iedere aansprakelijkheid, die zou kunnen voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden uit hoofde van de uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, is beperkt tot het totaal van de, tot het moment van aansprakelijkstelling, in rekening gebrachte kosten en is in elk geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten door Junctio wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van de betreffende polis.
4.2. Bij inschakeling van derden zal Junctio de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Junctio is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden.

Artikel 5: Kosten van de werkzaamheden en betaling
5.1. De door Junctio verrichte werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever worden in rekening gebracht op basis van de voor een opdracht overeengekomen honorarium, danwel de aan de opdracht bestede tijd vermenigvuldigd met het voor de opdracht overeengekomen uurtarief.
5.2. Dit uurtarief kan jaarlijks per 1 januari worden aangepast. Het uurtarief wordt verhoogd met omzetbelasting, eventuele reiskosten en andere door derden in rekening te brengen kosten.
5.3. Facturen dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan tegen behoorlijk bewijs van kwijting.
5.4. In geval van niet tijdige betaling is opdrachtgever zonder nadere sommatie of ingebrekestelling in verzuim. Tot aan de dag van algehele voldoening is in dat geval over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd. Voor consumenten geldt dat zij de wettelijke rente verschuldigd zijn.
5.5. Alle (buiten)gerechtelijke kosten voor de incasso van de vordering, met een minimum van 15% van het te incasseren bedrag en ten minste € 50,- zijn voor rekening van de opdrachtgever. Voor consumenten geldt de vergoeding conform ‘Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten.’
5.6. Bij niet (tijdige) betaling van de facturen heeft opdrachtnemer het recht de werkzaamheden op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden met uitsluiting van enige aansprakelijkheid van opdrachtnemer, die hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 6: Slotbepaling
6.1     Op de overeenkomst tussen opdrachtgever en Junctio is Nederlands recht van toepassing.